Avís legal

FEM Gestió i Esport SL, com a titular dels drets d’imatge, propietat intel·lectual i industrial, marca, logotip, nom, idea, del Circuit Intercomarcal de Màdel,

ADVERTEIX

Que qualsevol utilització, ús o referència, sigui aquesta de la durada, suport, finalitat, mig o objecte, de qualsevol caràcter gràfic, audiovisual, d’àudio o qualsevol altre no referida expressament, atès el caràcter no limitatiu, del material protegit pels seus drets, haurà de comptar amb l’autorització prèvia, expressa i escrita de FEM Gestió i Esport SL.

L’ús, referència o utilització de qualsevol forma del referit en l’apartat anterior sense l’autorització preceptiva, donarà lloc a l’exercici de les accions civils i/o penals contra el seu autor i qualsevol partícip en els fets, d’acord amb el que preveu la Llei Orgànica 1/1982, de 5 de maig, sobre protecció civil del dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, així com en la normativa reguladora de la propietat intel·lectual, industrial, sobre competència deslleial així com en el títol XIII, capítol XI, títol XVIII capítol II del Codi Penal i la resta de normes que hi siguin aplicables.

Que, en relació amb la WEB del CIM, l’accés al portal i als seus continguts no atorga a cap tercer cap dret sobre la seva propietat, ni per la seva alteració o modificació, així com tampoc per a la seva explotació, apropiació indeguda, comercialització, ni per portar a terme qualsevol acte de denigració, confusió, aprofitament de la reputació, o qualsevol acte de competència deslleial que infringeixi els drets de propietat industrial de FEM Gestió i Esport SL.

Que, sense caràcter limitador, FEM Gestió i Esport SL és la titular dels drets del material vídeo-gràfic, (fotografies, imatges, dibuixos, pel·lícules i gravacions que continguin qualsevol logotip, marca o imatge del Circuit Intercomarcal de Màdel (tant estàtiques com en moviment), de les proves del Circuit i de les activitats que sota la seva responsabilitat es desenvolupen en cadascuna d’elles, i NO autoritza sobre aquest material el dret d’usar, explotar, gravar, reproduir, comunicar, distribuir, vendre, cedir, mostrar i presentar públicament en suport paper i digital o en qualsevol altre suport, per a tots els països del món, de forma permanent, en exclusiva i en tots els àmbits i sense cap limitació (publicitat, edició, premsa, disseny etc.)

Que la Llei prohibeix qualsevol acte de denigració, confusió aprofitament de la reputació, o qualsevol acte de competència deslleial que infringeixi els drets de propietat industrial, intel·lectual i de la competència lleial.

Que tots els drets referits estan subjectes i protegits per les normes de propietat industrial i intel·lectual, incloent a les marques, noms comercials, llegendes, gràfics, logotips, patents i copyright, els quals pertanyen exclusivament a FEM Gestió i Esport SL i es troben protegits per la legislació nacional, comunitària i internacional en matèria de Propietat, intel·lectual i industrial.

Cap tercer podrà, suprimir, modificar, plagiar o alterar cap signe distintiu, marca, nom comercial, llegenda, gràfic, imatge o logotip.

MadelPilota